استودیو همگرا(استودیو تراکم)

استودیو همگرا(استودیو تراکم)

عينك تراكم كمي متفاوت تر است
سر و صداي زياد، جمعيت موتور ها و ماشين هايي كه عبور را حتي براي پياده رو سخت كرده اند.
هيچ چيز متعادل نيست. لاله زار پر است از تضادهاي گوناگون ،تضادهايي كه تراكم را در جايي به صفر و كمي آن طرف تر نزديك به ١٠٠ميرساند.از جداره هاي لاله زار كه به پهنه نفوذ ميكني اين تضادها بيشتر خودش را به رخ ميكشد و تراكم به حداقل خود ميرسد.لاله زار در ارتفاع نيز رو به تخريب است. ارتفاع بي روح و مخرب و پهنه هاي از ياد رفته.ژني كه مدام در حال تغيير است و حالا راه خودتخريبگري را در پيش گرفته است.اما همچنان خيابان لاله زار در ارتفاع پايين خود با قدرت به فعاليت خود ادامه ميدهد.چه چيزي باعث شده تا اين قسمت از لاله زار اينگونه فعال است؟
چگونه ميتوان اين عامل خود تخريبگر را به عامل خود سازنده تبديل كرد تا خودش خودش را ترميم كند؟
 ربایش
شکورا رجایی-صبا شناسی-فرناز خموشی
استودیو تراکم
علیرضا تغابنی