استودیو همگرا(تراکم)

استودیو همگرا(تراکم)

خلاف تصور معمول از زندگی که حرکت را به ذهن متبادر میکند، معنای زندگی در شهر، نه محصول شتاب بلکه وابسته به مکثی است که در فضاهای باز جمعی اتفاق میافتد. بستر مورد مطالعه به واسطه راندن فضاهای مکث به کف و سقف، مرز قاطعی بین فضای خصوصی درون و فضای عمومی بیرون پدید آورده است. محدوده ای بسیار متراکم که علاوه بر کمبود فضای عمومی، سبز، پارکینگ و... با فقر پروگراماتیک و بزه  نیز مواجه است. شاید بتوان با شناسایی محورهای تاثیرگذار و با تمرکز کردن بر بیشترین تغییرات در کوچکترین بخش ها گامی موثر در جهت ترمیم سایت برداشت، ترمیمی از جنس مکث. شاید بتوان گفت با جایگزین کردن ژنهای موجود این محورها، با ژنهای مولد ترمیم کننده، می توان به راستاهایی از جنس فضای باز، سبز و فرهنگی دست یافت، که علاوه بر مرتفع ساختن معضلات سایت، هدایتگر رویدادی در دل آن است که به رفع مشکلات اجتماعی و پرگراماتیک نیز یاری می رساند.
محور ترمیم کننده
میثم فیضی - الهه عرب
استودیو تراکم
علیرضا تغابنی