استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

از بررسی برهمنهی های موجود در خیابان لاله زار به این نتیجه رسیده شد که این برهمنهی  (به خصوص در پارکینگ/بازار پروانه) توانسته است تا در ساعات  غیرفعال بودن لاله زار، بخش هایی از آن را به واسطه این تغییر پروگرم در خود فعال کند. لذا می توان با بهره گیری از این دیاگرام، تغییر پروگرم که منطبق بر رفتار خود لاله زار است، فضاها و زمان های غیرفعال لاله زار را فعال کرد.  با هدف فعال کردن یک سیستم از جنس خودش و ایجاد پلتفورمی که Slide شدن پروگرم ها بتواند در آن رخ دهد، ساختمان-های دارای Void به عنوان ساختارهایی که بتوانند پاسخگوی این دیاگرام باشند انتخاب شد. استراتژی طراحی فعال کردن یک سیستم Mass-Void  توسط یک سیستم Mass-Void دیگر است که دیاگرام سیستم دوم از طریق Inverse کردن دیاگرام سیستم اول بدست می آید؛ Inverse کردن Mass  و Void  ساختمان. دیاگرام جدید، فضاهای آزاد ساختمان را در ارتباط با خیابان قرار می دهد و از طریق اتصال آن به خیابان پلتفورمی ایجاد میکند که میتواند نفوذ جریان موجود در خیابان و Slide شدن پروگرم های مختلف را ایجاد کند. صفحات Oblique به عنوان عامل میانجی، از طریق یکپارچه کردن صفحات، خطی کردن ارتباط و اتصال مستقیم سلول ها به خیابان، موجب فعال شدن سلول های سیستم میشوند.
پروژه وارونهی
نیما شعاعی – مهیار راکعی – یاسمن ستایش
استودیو سیستم های افزونه
هومن طالبی