امیر کرمی
امیر کرمی
زمینه همکاری : استاد دوره
متولد
 • بیوگرافی :

  همکار طراح در مهندیسین مشاور  ایلود، شورا و آتک

  انجمن علمی معماری دانشگاه شهید رجایی

  مدرس دانشگاه فنی انقلاب

  مدرس دانشگاه پارس

  مدرس قطب علمی دانشگاه تهران

  مدیریت مدرسه نرم افزار

  مدیر گروه نرم افزار علوم و فنوندوره هایی که با ما بوده اند