انتشار دومین کتاب سال کانون معماران معاصر ۱۳۹۶

کتاب سال کانون معماران معاصر در دومین سال متوالی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.
این کتاب گزارش فعالیتهای یک ساله موسسه فرهنگی هنری کانون معماران معاصر در حوزه آموزش، پژوهش، طراحی و ساخت معماری است.
 

خبرها
نظردهی