بازدید معمارانه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

بازدید معمارانه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
وضعیت رویداد
اتمام
بازدید معمارانه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
  • مهلت ثبت نام ۱/۰۱/۰۲
  • تاریخ شروع ۱۳۳۵/۰۴/۱۹
  • تاریخ پایان ۱/۰۱/۰۲
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.