تحلیلی به سوی انتقادی رهیافتی برای طراحی

تحلیلی به سوی انتقادی رهیافتی برای طراحی
وضعیت دوره
اتمام دوره
تحلیلی به سوی انتقادی رهیافتی برای طراحی
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
  تحلیلی به سوی انتقادی رهیافتی برای طراحی
  • طول دوره 4 جلسه
  • مدت هر جلسه 4 ساعت
  • روزهای برگزاری یکشنبه دوشنبه
  تحلیلی به سوی انتقادی رهیافتی برای طراحی

  با گسترش مدل های طراحی عقلانی؛ محتوایی منطقی-فلسفی به روندهای طراحی افزوده شد و جالب تر این که در گفتمان های غیر عقلانی نیز پذیرفته شد. تحلیل، آنالیز، تجزیه، مقابله، وانهادی یا فرگشایی که همه برابر محتوای analysis دانسته شده اند؛ زمینه ای قابل توجه را شکل داده اند. اگر قائل به دستگاه های فکری یا پارادایمی باشیم، می توان چنین دانست که انتخاب روش های تحلیلی می تواند منجر به جهت گیری های استراتژیک در صورت بندی گزاره های طراحی شود. از سوی دیگر نگاه انتقادی اندیسه ی مدرن به حوزه آموزش و طراحی نیز نفوذ کرده است. اگر در برهه ای آموزش و طراحی روند مسئله گشایی بود امروزه به روند تفکر انتقادی بدل شده است. هدف از مجموعه ی این درسگفتار شکل دادن به زمینه ای برای تدوین مدل های تحلیلی- انتقادی طراحی است.
  این درسگفتارها که در دو هفته و چهار جلسه ی پنج ساعتی برگزار می شود در جستجوی گشودن گفتمانی است تا بتوان در حوزه ی دستگاه های تحلیلی و انتقادی به بازشناسی و تبیین مدل های طراحی دست یافت.

  قیمت دوره آزاد
  5,760,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.