راینو دیزاین

راینو دیزاین
وضعیت دوره
اتمام دوره
راینو دیزاین
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
  راینو دیزاین
  • طول دوره 12 جلسه
  • مدت هر جلسه 3 ساعت
  • روزهای برگزاری دوشنبه
  راینو دیزاین

  ﺟﺎﻣﻌ ی ھدف اﯾن دوره ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐ ھر ﻧﺣوی درﮔﯾر ﻣﻘوﻟ طراﺣﯽ اﻧد و ﻣﺧﺗص ﺑ ﮔروه ،ﮔراﯾش ﯾﺎ دﯾﺳﯾﭘﻠﯾن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐ ھﻣواره ﭼﺎﻟش ﻣدﺳﺎزی در طراﺣﯽ ﺑﺎﻋث ﻋدم ﺑﯾﺎن ﻣﻧﺎﺳب طرح و اﯾده ھﺎی آﻧﺎ ﺑ ﻋﻧوان طراح ﭼ اﺳﺗﺎﯾﻠﯾﺳت و ﭼ ﺣل ﮐﻧﻧده ی ﻣﺳﺎﻟ و ﭼ اﯾده ﭘرداز ﺑوده اﺳت.ﭘس ھﯾﭻ ﭘﯾش ﻧﯾﺎز و ﺗﺟرﺑ ی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧرم اﻓزار طراﺣﯽ ﺑرای اﯾن ﻣﺧﺎطﺑﺎن دوره وﺟود ﻧدارد. ﺗﺟرﺑ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐ اﻣوزش ﻧرم اﻓزار طراﺣﯽ ﺑ ﻋﻠت ﻣﺷﺎﺑ ﺑودن ﺑ ﻣﻘوﻟ ی آﻣوزش زﺑﺎﻧﯽ ﺟدﯾد ﺟت ارﺗﺑﺎط ﺑﺳﯾﺎر ﻓرار ﺑوده و ﺻرف آﻣوزش ﻧواراﺑزارھﺎ و ﺑﯾﺎن وﯾژﮔﯾﺎی آﻧﺎ ﻧ ﺗﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻏﯾر ﮐﺎرﺑردی و ﮐﺳل ﮐﻧﻧده ﺑوده اﺳت.اﯾن طور ﺑ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﮐ اﺳﺗراﺗژی ﺗﻌرﯾف ﭘروژه ھﺎی ھدﻓﻣﻧد و اﯾﺟﺎد ﭼﺎﻟش طراﺣﯽ ﺟت ﺑﺎﻧ ای ﺑرای ﺑ ﮐﺎر ﮔﯾری ﻧوار اﺑزارھﺎ ﻣﺎﻧدﮔﺎری و ھﻣﭼﻧﯾن اوﻟوﯾت آﻧﺎ را در ذھن ﮐﺎرﺑر درﺳﺗر و ﻋﻣﻠﯽ ﺗر ﺟﺎﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد. وآﻣوزش ﻣدﺳﺎزی ﻓرم ھﺎ ﺑ ﮐﻣﮏ ﻧرم اﻓزار راﯾﻧو ﺑﺎ روﯾﮑرد دﯾزان ﺗﺎﮐﯾدی اﺳت ﺑر ﮐﺎرﺑر و طراﺣﯽ ﺷﺧﺻﯽ او ﺑ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷﮑل دھﻧده)اﺳﺗﺎﯾﻠﯾﺳت( و داﻧﺎ ی ﮐل ﭘروژه ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﮔذار ﺟت ﻓﻘط اﯾﺟﺎد ﭘروﺳ ی طراﺣﯽ)روﯾﮑرد ﭘﺎراﻣﺗرﯾﮏ( و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﻣﯽ از ﻣﻘوﻟ ی دﯾزاﯾن وﯾژﮔﯾﺎی آن  در ﮐﺎر ﺗﯾﻣﯽ )طراﺣﯽ ﺗﯾﻣﯽ( ﮐ ھﻣواره وﯾژﮔﯽ ﮔرﯾز ﻧﺎ ﭘذﯾر ﭘروژه ھﺎی واﻗﻌﯽ طراﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

   ﺳرﻓﺻل ھﺎی ﮐﻠﯽ دوره: ﻣﺑﺎﻧﯽ، ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓرم، آﻧﺎﻟﯾز ﻓرم، ارﺗﻘﺎ

  ﻣﺑﺎﻧﯽ: ﻣﻌرﻓﯽ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻣدﺳﺎزی)ﻣش وﻧرﺑز( و وﯾژﮔﯾﺎی ھر ﮐدام، ﻣﻌرﻓﯽ ﻧرم ھﺎی دﯾﮕر طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت و

  آﻧﺎﻟﯾز ﺑ ﮐﻣﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﺑﯾﺎن وﯾژﮔﯾﺎ و ﮐﺎرﺑری ھﺎی ھر ﮐدام،ﺑررﺳﯽ و ﺑﯾﺎن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻣدل ﺳﺎزی، طراﺣﯽ، دﯾزاﯾن، درﻓﺗﯾﻧﮓ،...و در ﮐل ﺣﺳﺎس ﮐردن ذھن ھﻧرﺟو ﻧﺳﺑت ﺑ ﻣﻌﻧﯽ و رﯾﺷ ی ﻟﻐﺎت ﺟت ادراک ﺑﺗر ﮐﻠﯾد واژه ھﺎ و ﮐﺎرﺑرد آﻧﺎ،ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﻠﯽ راﯾﻧو وﯾژﮔﯾﺎ ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎ  و ﻧﺣوه ی ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧرم اﻓزار و ﺗﻣرﯾﻧﺎت دو ﺑﻌدی ﺟت دﺳت ورزی  ھﻧرﺟو و اﯾﺟﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ذھﻧﯽ ﺟت رﻓﺗن ﺑ ﻣرﺣﻠ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓرم،...

  ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓرم: ﺑﯾﺎن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﺷﮑل،ﻓرم،رﯾﺧت،... و واژه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑت ارﺗﻘﺎ ﻓم ﺳواد ﺑﺻری، ﺑﯾﺎن و آﻣوزش

  ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧوار اﺑزارھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺳطﺢ و ﺣﺟم در راﯾﻧو ﺑﺎ ﻣﺟﻣوﻋ ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻣدﺳﺎزی ھدﻓﻣﻧد ﺟت دﺳت ورزی و روﯾﮑرد ﺗﺟرﺑﯽ در ﺣل ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﻣدل ﺳﺎزی،ﻓرم ﺧواﻧﯽ و ﻣدﺳﺎزی ﻣﻌﮑوس ﺟت اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﻧرﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯾز و  ﺳﻧﺗز اﻟﮕوھﺎی ﺷﮑل دھﻧده اﺷﮑﺎل و ﻓرم ھﺎی واﻗﻌﯽ،...

  ﺎﻟﯾز ﻓرم:ﺑررﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯾز ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻟﺑ ھﺎ ،ﭘﯾوﺳﺗﺎر ﺳطوح و ﻧﺣوھﯽ ادﯾت و ﺑﺎزﺗﻌرف اﻧﺎ،ﺑﯾﺎن دﺳﺗورات ﻓرم

  آزاد،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ دﯾﺗﺎ ی ﺣﺟﻣﯽ ﺑﯾن ﻧرم اﻓزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺗﻠراﻧﺳﺎی آﻧﺎ، ﻧﺣوه اﺻﻼح ﻓﺎﯾل ﺟت ﺳﺎﺧت ﺑﺎ  روﺷﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و دﯾﺑﺎگ ﮐردن ﻣدل،...

  ارﺗﻘﺎ: در اﯾن ﻣرﺣﻠ ﭘس از آﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ھﻧرﺟو ﺑﺎ ﻧرم اﻓزار راﯾﻧو و روﺷﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣدﻟﺳﺎزی و آﻧﺎﻟﯾز ﻣدل ﺟت

  ﺻﺣت ﺳﻧﺟﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی اﻧﺎ ﺻورت ﻣﺳﺎﻟ ی ﻣﺷﺗرک طراﺣﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺷﺎی ﻣدل ﺳﺎزی ﺑرای ھﻧرﺟوھﺎ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺗﻣرﯾن ﮐ ﻣﺎﺣﺻل ﮐل اﯾن دوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﻘوﻟ ی ﺗﺑدﯾل ﺗﺻورات و اﯾده  ھﺎ و ﮐﺎﻧﺳﭘﺗﺎی ذھﻧﯽ طراﺣﯽ ھﻧرﺟو و  ﺗﻼش او ﺟت طرح ﮐردن و ﻣدﺳﺎزی آﻧﺎ را ﺑ ﮐﻣﮏ ﻧرم اﻓزار راﯾﻧو ﺑ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻣﺣﮏ ﻣﯽ زﻧد.

   . ﺳﺎزو ﮐﺎر دوره

  ای اﯾن دوره ۱۲ ﺟﻠﺳ ۳ ﺳﺎﻋﺗ آﻣوزﺷﯽ)ﯾﮏ روز در ھﻔﺗ( ﺟت ﭘوﺷش ﻣوارد ﻓوق در ﻧظر ﮔرﻓﺗ ﺷده و ﯾﮏ روز در ھﻔﺗ ﺑودن آن ﻓرﺻﺗﯽ اﺳت ﺑرای ھﻧر ﺟو ﺗﺎ در ﻓﺎﺻﻠ ی ۶ روز ﺗﺎ ﺟﻠﺳ ﺑﻌد ﺧود ﭘروژه ھﺎی ﻣﺣوﻟ را اﻧﺟﺎم دھد و ﺑ ﻣﯾزان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش  ھﺎی طراﺣﯽ و ﻣدﺳﺎزی ﺑرﺧورد ﮐﻧد ﺗﺎ ھر ﺟﻠﺳ آﻧﺎ را دﯾﺑﺎگ ﮐرده و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی او ﺗﺛﺑﯾت ﮔردد.

  ۲ﺟﻠﺳ ﻣﺑﺎﻧﯽ،۴ﺟﻠﺳ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓرم،۲ ﺟﻠﺳ آﻧﺎﻟﯾز ﻓرم،۴ ﺟﻠﺳ ارﺗﻘﺎ

  اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﮐ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ھﻧرﺟو ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣدﺳﺎزی آﺑﺟﮑت ھﺎ ﻓرﻣ  و ﻓﺿﺎھﺎی ﻣوﺟود و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ طراﺣﯽ و ﺑﯾﺎن ﻣﺳﺎﺋل اﯾده ھﺎ و ﮐﺎﻧﺳﭘﺎی ذھﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول داﺷﺗ ﺑﺎﺷد و ﺑﻣﯽ درﺳت ازﻣﻘوﻟ ی دﯾزاﯾن و ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﺻری ﻧﺳﺑت  ﻣﺣﯾط اطراف ﺧود رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ھﻣﭼﻧﯾن دارای ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل ﺑ اﺑزار ﻣدﺳﺎزی)راﯾﻧو( ﺧود ﺟت دﯾزاﯾن ﺑﺎﺷد.

  قیمت دوره آزاد
  9,600,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.