ساختارهای هتروژن ، کامران حیرتی(استودیو همگرا چهار)

استودیو همگرا چهار

ساختارهای هتروژن ، کامران حیرتی 

دانشجو: محسن مددپور

*

اگر  بپذیریم که یک ساختار به واسطه سازماندهی عناصر تشکیل دهنده آن شکل میگیرد، چگونه میتوان بجای سازماندهی مستقیم این عناصر ، وضعیت یا شرایطی را خلق کرد که منجر به سازماندهی و تولید هتروژنیتی درون آن ساختار شود؟ 

در واقع سوال این است که چگونه می توان بجای سازماندهی عناصر، وضعیتی برای سازماندهی انها و تولید ساختار به این واسطه را باز تولید کرد؟ 

پروژه با مطالعه و تمرین  دو موضوع "بستر شکلگیری" و "متریال های چند فازی" سعی در پاسخدهی به این مساله دارد.

مجموعه شرایط ایجاد شده، بمانند یک ماشین تولید ساختار عمل کرده و نقش معمار را نه به عنوان یک طراح، بلکه به عنوان یک تصمیم گیرنده تثبیت می کند و امکان  کشف و جستجو  در پتانسیل ساختار های تولید شده  و ایجاد پرسش های جدید را فراهم می کند:

چگونه میتوان از دل این ساختار ها مفاهیم فضایی بیرون کشید؟

ایا و چگونه میتوان ساختار فضا را بواسطه تولید شرایط و وضعیت ها بازتولید کرد؟ 

 تولید فضا به این روش، منجر به خلق چگونه تجربه های فضایی میشود و در نهایت اینکه چگونه می توان پروسه طراحی معماری را به مثابه تولید این ساختار ها مورد مطالعه و بازنگری قرار داد.

خبرها
نظردهی