شهرشناسی

شهرشناسی
شهرشناسی

نظام پارامتریک یکی از نظام های جریان ساز در جریان های معماری زمان حاضر است. در دنیای امروزی شبکه های هوشمند تاثیر به سزایی روی شهر داشته اند. از این رو، شهرهای داده محور و توجه روی فرم های هیجان انگیز در حوزه شهری در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته می شود.