فراخوان جذب مؤسسات همکار در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ

با توجه به سیاست هیأت مدیره کانون مبنی بر توسعه مراکز همکار در استانهای سراسر کشور، شرایط و نحوه اخذ امتیاز همکاری با کانون به شرح زیر اعلام می شود:

مؤسسات فرهنگی و آموزشی فعال در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ می توانند با مطالعه شرایط و ضوابط زیر، درخواست همکاری خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 1398/05/31 به پست الکترونیک کانون به نشانی info@caai.ir  ارسال نمایند.

شرایط و نحوه اخذ امتیاز همکاری با کانون معماران معاصر:

- خدمات قابل ارائه از طرف کانون معماران معاصر به مؤسسات همکار:

کانون معماران معاصر يك برند معتبر آموزشي در حوزه شهر و معماری است که توسط مردم و مدیران شناخته شده است و بدون شک استفاده از این برند با عنوان همکار برای مؤسسه، ارزش افزوده ايجاد کرده و يك مزيت رقابتي براي مؤسسات همکار در شهرستانها به شمار می رود.

کانون نيز تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا اين نهاد فرهنگی را رشد داده و در معرفی آن به دانشجویان و دانش آموختگان رشته های معماری، شهرسازی و گرایش های وابسته و نيز مدیران اجرایی كشور برنامه هاي فراواني دارد. 

- برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي مديران و کارکنان:

جهت آشنايي كامل مدیران مؤسسات همکار با کانون معماران معاصر، كارگاه هاي آموزشي براي آنها در نظر گرفته مي شود كه در دفتر مرکزی کانون برگزار خواهد شد. در اين كارگاه ها دانش و تجربه مديران مركز به صورت كامل در اختيار مدیران مؤسسات همکار قرار مي گيرد. همچنين مدیران و کارکنان مؤسسات همکار از نزديك و به صورت ملموس با نحوه كار، روال هاي كاري، آئين نامه ها، فرم ها و بخشنامه هاي کانون آشنا مي شوند و كليه مدارك لازم در اختيار آنها قرار مي گيرد.

- نظارت كامل كيفي و كمي بر عملكرد مؤسسات همکار:

مدیران کانون به طور مرتب، مؤسسات همکار را رصد می کنند و از نظر كيفي به صورت دقيق فعاليت مؤسسات یاد شده را مورد ارزيابي قرار خواهند داد و نكات مثبت و منفي را مطابق استانداردهای موجود به مدیران مؤسسات اعلام می نمایند تا مؤسسات همکار با رعايت آنها در جهت رشد ارائه خدمات كيفي به مشتريان گام بردارند.

- بهره گيري از تجارب ساير مؤسسات همکار:

همکاری با کانون معماران معاصر امکان ارتباط، تعامل و تبادل اطلاعات و تجربیات با مدیران مؤسسات همکار از سراسر کشور را در قالب نشست های دوره ای فراهم می نماید.

+ تعهدات مؤسسه همکار:

-  رعايت باورهاي بنيادي کانون و صداقت كاري

- فراهم نمودن بستر فيزيكي مناسب و در خور شأن کانون و مخاطبان

- ايجاد محيط كاري شاداب و دانش محور

- پياده سازي موفق دوره هاي آموزشي طبق استانداردها

- ارائه كليه خدمات و محصولات نرم افزاري و سخت افزاري کانون

- قبول تعهد انجام حداقل كاركرد ماهيانه

- حضور در جلسات، تصميمات و فعاليت هاي گروهي کانون

- همكاري كامل با مدیران کانون

- انجام کلیه ی امور مربوط به اخذ مجوز از مقامات محلی

 تعاملات مالي بين کانون معماران معاصر و مؤسسه همکار:

- پرداخت حق امتياز همکاری با کانون توسط مؤسسه متقاضی

مؤسسه متقاضی به منظور همکاری با کانون معماران معاصر و برخورداري از مزاياي آن مبلغي را به عنوان حق امتياز به کانون پرداخت می کند. مبلغ حق امتياز سالانه باید به صورت نقدي هنگام عقد قرارداد پرداخت شده باشد و اين مبلغ به هيچ عنوان قابل برگشت نیست.

قرارداد همکاری به صورت يك ساله تنظيم و در صورت رضايت طرفين، با پرداخت مجدد حق امتياز سالانه بر اساس تعرفه سال جدید تمديد مي شود.

- پرداخت قدرالسهم آموزشي توسط مؤسسه همکار

مؤسسه همکار از محل درآمد شهريه ثبت نام، قدرالسهم کانون را به ميزان مندرج در قرارداد پرداخت می¬کند.

- تعهد حداقل كاركرد آموزشي توسط مؤسسه همکار

مؤسسه همکار متعهد میشود اسناد مالي مربوط به حداقل كاركرد ماهيانه را به کانون بپردازد.

+ شرايط لازم براي دريافت امتیاز همکاری:

- داشتن تجربه كافي و مفيد در زمينه فعاليت هاي آموزشي

- داشتن مجوزهاي آموزشي و فعاليت هاي مرتبط

- دارا بودن توان مالي مناسب

 - همسو بودن سیاست های كاری

- آشنايي كافي با کانون معماران معاصر و فعاليت هاي آن

مراحل اخذ امتیاز همکاری با کانون معماران معاصر:

الف) مطالعه كامل وب سايت کانون معماران معاصر توسط متقاضی 

ب) تكميل فرم پرسشنامه مؤسسات متقاضی همکاری و ارسال آن همراه با كليه ضمائم لازم به پست الکترونیک کانون به نشانی info@Caai.ir 

ج) انجام مصاحبه حضوري با متقاضي توسط کانون

د) بازديد از محل مؤسسه متقاضی و فعاليت هاي سابق و جاري مؤسسه

هـ) پرداخت حق امتياز یکساله همکاری توسط مؤسسه متقاضی

و) عقد قرارداد همکاری بین کانون معماران معاصر و مؤسسه متقاضی


خبرها
نظردهی