رونمایی از کتاب

رونمایی از کتاب
رونمایی از کتاب

کتاب یکی از مهم ترین ابزار برای فهم و درک بهتر مسائل م وعواری است. از این رو به بهانه انتشار کتاب های جدید در حوزه معماری، شهرسازی و هنر، نشست هایی برگزار شده است تا گفتمانی در خصوص معماری و به خصوص مطالب موجود در کتاب صورت پذیرد.