مجموعه سخنرانی های دیالوگ

مجموعه سخنرانی های دیالوگ
وضعیت رویداد
اتمام
مجموعه سخنرانی های دیالوگ
  • مهلت ثبت نام ۱/۰۱/۰۲
  • تاریخ شروع ۱۳۳۵/۰۴/۱۹
  • تاریخ پایان ۱/۰۱/۰۲
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.