• 463
  • 0

(بخش هایی از نشست ذهن و فضای عمومی)

نگاه معمارانه به شهر پرداختن به عرصه عمومي را ايجاب مي‌کند. به همين ضرورت در اين نشست به بررسي ارتباط انساني در عرصه عمومي شهر خواهيم پرداخت و با نقش معماري و فضا در شکل دهي به زيست شهري آشنا مي شويم. از آنجا که فهم روابط ساختاري و زيست شهروندي با فهم مرکز آن ميسر است، تلاش ميکنيم پرسش از مرکز را مورد نظرورزي قرار دهيم و سپس پراکندگي فضا و تاثير آن بر کنش انساني را بررسي خواهيم کرد. در اين ميان با تماشاي يک اثر معماري و يک اثر هنري به معماري به عنوان فن و هنر ابداع ساختار فضا مي انديشيم. پرسش اصلي اين نشست اين خواهد بود کهچه طور انسان و فضای عمومی یکدیگر را شکل می دهند؟ اين وضعيت چه اثري در کنش روزمره و زيست شهروندي ما دارد؟


نظردهی