نشست کار معاصر معماری / یا / شما رویا دارید پس هستید

نشست کار معاصر معماری / یا / شما رویا دارید پس هستید
وضعیت رویداد
اتمام
نشست کار معاصر معماری / یا / شما رویا دارید پس هستید
  • مهلت ثبت نام ۱/۰۱/۰۲
  • تاریخ شروع ۱۳۳۵/۰۴/۱۹
  • تاریخ پایان ۱/۰۱/۰۲
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.