• 1072
  • 0

کتاب ابرانتقادی یکی از مهم ترین کتاب های معماری است که در آن دو معمار برجسته نیمه قرن بیستم یعنی رم کولهاوس و آیزنمن به مناظره پرداخته اند. در این نشست علاوه بر بررسی کتاب، زندگی نامه و سبک هر دو معمار، طراحی تئوری، واژگان و ادبیات معماری و علت اهمیت تئوری معماری  پرداخته شده است.

نظردهی