همکاری کانون معماران معاصر و دانشگاه معماری FAUP در دوره در میان امکان ها

تاسیس شده در سال 1976، و وام گرفته از میراث دانشکده هنری های زیبای دانگشاه پورتو.
دانشکده معماری پورتو یکی از پرآوازه ترین در بین دانشکده های معماری جهان است. دانشکده معماری پورتو از ابتدا در حال بازنگری و نگاه دوباره به جنبش مدرنیسم بوده است به صورتی که در سطح ملی و جهانی دانشکده پورتو پرچمدار این حرکت است. 
نام های بزرگی در مدرسه پورتو (یکی از تاثیرگذارترین جریان ها در معماری معاصر پرتغال) درس خوانده و تدریس کرده اند. از میان آنها میتوان از آلوارو سیزا و ادواردو سوتو د مورا برندگان جایزه پریتزکر که از نظر بسیاری نوبل معماری لقب گرفته نام برد.

خبرها
نظردهی