ورکشاپ ریخت زایی ازدحامی / Swarm Morphogenesis

ورکشاپ ریخت زایی ازدحامی / Swarm Morphogenesis
وضعیت دوره
اتمام دوره
ورکشاپ ریخت زایی ازدحامی / Swarm Morphogenesis
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
  • تاریخ پایان ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
  ورکشاپ ریخت زایی ازدحامی / Swarm Morphogenesis
  • طول دوره جلسه
  • مدت هر جلسه ساعت
  • روزهای برگزاری
  ورکشاپ ریخت زایی ازدحامی / Swarm Morphogenesis

  مدل سازی مبتنی بر عامل، یکی از بارز ترین روش های رایانشی برای شبیه سازی سیستم های پیچیده است.
  مدل سازی مبتنی بر عامل از سامانه های هوشمندی تشکیل شده اند که بر اساس قواعد پایه ای با دیگر سامانه ها و با محیط در بر گیرنده آنها تعامل می‌کنند. 
  رفتار نوظهوری که از این تعاملات به دست می‌آید ، سیستم تطبیق پذیری را تعریف میکند . تعمیم این مدل سازی هوشمند به معماری ، می‌تواند فرایند شکل گیری و ساخت همزمان را بهبود دهد . 
  این کارگاه آموزشی سعی دارد شرکت کنند گان را با مبانی تئوری و عملی مدل سازی سامانه محور در فرایند طراحی و ساخت آشنا کند. از همین رو این کارگاه از مدل سازی مبتنی بر عامل به عنوان روش رایانشی و ابزاری مولد، برای تلفیق محدودیت های پیچیده ساخت در فرایند شکل گیری فرم استفاده می‌کند . 
  شرکت کنندگان به عنوان طراح، با تغییر پارامتر های رفتاری سامانه ها نحوه شکل گیری فرم نهایی را بر محیط اولیه تعریف شده، کنترل می‌کنند . 
  آشنایی مبانی مدل سازی مبتنی بر عامل با استفاده از ابزارک تخصصی همراه است تا دانشجویان را به صورت کاربردی با فرایند طراحی و ساخت درگیر کند.

  قیمت دوره آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.