پویا خزائلی
پویا خزائلی
زمینه همکاری : استاد دوره , سخنران
متولد
 • بیوگرافی :

  پویا خزائلی متولد ۱۳۵۴ تهران. مدیر پژوهشکده معماری خاک اصفهک.
  دانشگاه گِرنبل، فرانسه. سابقه همکاری با (CRAterre) از موسسه کِرتر (DSA - Post Master) تخصص معماری خاک
  . (Architecture for Humanity) و معماری برای بشریت (Shigeru Ban Architects) دفاتر بی ن المللی شیگروبن
  .(Emerging Architecture Awards - و ( 2015 (World Design Impact Prize برنده جوایز ( 2016
  . دریافت نشان معمار ایران ۱۳۸۸ و معمار منتخب سال ۱۳۹۴


  Pouya Khazaeli 1975 - Tehran
  Director of Esfahk Mud Center (Research center for earthen Architecture, Khorasan-Iran).
  Post Master of Earthen Architecture (DSA-Terre) from CRAterre - University of Grenoble.
  Worked with leadiding architecture firms such as « Shigeru Ban Architects » and « Architecture
  for Humanity ».
  Winner of « World Design Impact Prize - 2016 » and « Emerging Architecture Awards - 2015 »
  Announced as Iranian architect of the year in 2015 and winner of the first place for constructed
  buildings in Iran 2010.

دوره هایی که با ما بوده اند