• 1196
  • 0

تکنولوژی در معماری یکی از ابزارهای عصر جدید برای درک فضای بیرون است که در راستای پاسخگویی به نیاز افراد واکنش نشان می دهد. تکنولوژی باعث ارتباط بیشتر اشخاص با فضای خارجی است. یکی از دغدغه های افراد در این راستا وارد شدن دنیای فیزیکی به مجازی و نقش معمار در آن است که این نشست به بررسی آن می پردازد.

نظردهی