• 1196
  • 0

رساله دکترای آیزنمن با عنوان بنیان فرمیک معماری مدرن در کتابی با همین عنوان آورده شده است. در فصل اول این کتاب به بررسی فرم، در فصل دوم و سوم تدوین مبانی نظری و در فصل چهارم نقد مبانی نظری معماری مدرن در کارهای 4 معمار مدرن آمده است. در این نشست به نقد و توضیح این کتاب از دید مترجمان آن پرداخته شده است.

نظردهی