• 884
  • 0

طبیعت همواره منبع الهام معماران و طراحان بوده است. در یک سیستم طبیعی، هر یک از اجزا و عناصر، عملکردی خاص با هدفی واحد دنبال می کنند. در این نشست پاویون هایی که با الهام از طبیعت است، آورده شده و ساخت آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.

نظردهی