استودیو همگرا(استودیو تراکم)

استودیو همگرا(استودیو تراکم)

استودیو همگرا
تراکم در لاله زار با کم رنگ و پررنگ شدن مرزهای مالکیت و مرزهای فضای بسته و باز در حال جا به جایی است. پررنگ تر شدن مرزهای مالکیت در طول تاریخ لاله زار در ساختمان هایی مانند سینماها و تئاترها و آثار ملی متروکه ، تراکم انسانی را در این ساختمان ها به صفر شدن نزدیک کرده است.
از طرفی دیگر کمرنگ شدن مرزها در جداره لاله زار با ایجاد امکان امتداد یافتن درون های شهر به درون ساختمان هایی مانند پاسا ها تراکم انسانی را در این قسمت ها بالابرده است. از آنجایی که لاله زار در بیشتر قسمت های خود تا حد امکان از رشد عمودی پرهیز کرده است به نظر میرسد امروزه تراکم کالبدی در لاله زار چیزی جز تراکم مرزهای کالبدی نیست.
انگار برای بازگرداندن فعالیت های انسانی به این کلبد یک دستور العمل روشن در آن مستتر است.
به مرزها حمله کنید.
مرزهای متراکم
الناز خراقانی – فیروزه یزدی پور – عارفه سنایی
استودیو تراکم
علیرضا تغابنی