استودیو همگرا(تراکم)

استودیو همگرا(تراکم)

مشتی از خروار، تکه ای از تهران محله ای در جنوب غرب شهر، متراکم، پرجمعیت، کم ارتفاع و مخلوطی از کوچه های تنگ و خانه های کوچک. شهریت این چنینی مسایل شهری و زیستی دارد و در عین حال پتانسیل هایی برای رفتار های اجتماعی و فرهنگی بررسی این پارامترهای گاه متناقض، ما را به یک استراتژِی کلی در نحوه ی برخورد با سایت سوق داد، توسعه ی مرکب از همگرایی و واگرایی. رشد سینوسی میان پهنه و بافت، تنوع قابل وصفی از فضا به وجود می آورد که میتوان آن را در سه لایه کلان، خرد و ارتباطی مشاهده کرد.
واهمگرا
امیر خراقانی - بشیر زاهدی - تینا شاه نظری
استودیو تراکم
علیرضا تغابنی