طراحی و بازآفرینی مدل کسب و کار برای معماران

طراحی و بازآفرینی مدل کسب و کار برای معماران
وضعیت دوره
اتمام دوره
طراحی و بازآفرینی مدل کسب و کار برای معماران
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
  طراحی و بازآفرینی مدل کسب و کار برای معماران
  • طول دوره 6 جلسه
  • مدت هر جلسه 4 ساعت
  • روزهای برگزاری یکشنبه
  طراحی و بازآفرینی مدل کسب و کار برای معماران

  طرح درس کارگاه طراحی و بازآفرینی مدل کسب و کار

  برای معماران و شرکت های طراحی 

  مدرس : علیرضا غفاری

  بخش نخست : آشنایی با مدل کسب و کار

  بخش دوم :  تدوین اولیه مدل کسب و کار

  بخش سوم : توسعه مدل کسب و کار طراحی ارزش پیشنهادی

  بخش چهارم : توسعه مدل کسب و کار الگوهای متداول

  بخش پنجم : توصعه مدل کسب و کار سایر راهکارها

  بخش ششم : توسعه مدل کسب و کار پیوند مدل کسب و کار و استراتژی

  بخش هفتم : مدیریت مدل کسب و کار

  بخش هشتم : اندکی خرد روز دنیا برای با تجربه ها

  قیمت دوره آزاد
  6,800,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.