• 867
  • 0

این که چه چیزی در ذهن وجود دارد که باورها و دریافت های حسی افراد را نسبت به اطراف ایجاد می کند، یکی از دغدغه های افراد است. چه چیزی باعث شناخت ذهنی نسبی نسبت به جهان پیرامون می شود. چه چیزی درک فضا را از یک محیط دوبعدی به محیطی سه بعدی تبدیل می کند و ریشه آن در معماری چیست. این نشست به بررسی عملکرد ذهن در طراحی می پردازد. 

نظردهی