• 1222
  • 0

معماری آینده شهرها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که معماران زیادی روی آن کار می کنند. این که تکنولوژی چه تاثیری روی تصور ما از آینده دارد و یا حتی تلفیق دنیای حقیقی و مجازی در شهرهای آینده چگونه خواهد بود. این نشست در مورد ساختمان ها و شهرهای اینترنتی و هوشمند آینده است.

نظردهی