نمایشگاهWorkshop Misreading Geometry

نمایشگاهWorkshop Misreading Geometry

دایرکتور : پویان روحی

.

نمایشگاه از روز ۱۹الی ۲۱آذرماه از ساعت ۱۰الی۱۷ در محل کانون معماران معاصر دایر می باشد . 

.

"حضور برای عموم آزاد می باشد"

خبرها
نظردهی