رویدادهای کانون معماران معاصر

رویداد
Memory and Invention: singularities in Alvaro Siza

Memory and Invention: singularities in Alvaro Siza

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
  • اعضای پنل : کریستینا پالینی , حسین روسایی , هلدر کازال ریبرو