دوره
Element

Element

 • مدرسان : داوود محمد حسن
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
 • برگزار کننده :
دوره
Rhino design

Rhino design

 • مدرسان : فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
 • برگزار کننده :
دوره
Climacode

Climacode

 • مدرسان : ایمان شیخ انصاری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
 • برگزار کننده :
دوره
in paint

in paint

 • مدرسان : علی حبیبیان
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
 • برگزار کننده :
دوره
بسته مهارت های نرم افزاری حرفه

بسته مهارت های نرم افزاری حرفه

 • مدرسان : داوود محمد حسن , علی حبیبیان , ایمان شیخ انصاری , امیر کرمی , فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
 • برگزار کننده :
دوره
Detail Design

Detail Design

 • مدرسان : بابک نصیر آبادی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
 • برگزار کننده :
دوره
Seat made

Seat made

 • مدرسان : حسن کریمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
 • برگزار کننده :
دوره
آموزش رویت

آموزش رویت

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
 • برگزار کننده :
دوره
لومیون

لومیون

 • مدرسان : احسان کازرونی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
 • برگزار کننده :
دوره
المنت

المنت

 • مدرسان : داوود محمد حسن
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
 • برگزار کننده :
دوره
راینو دیزاین

راینو دیزاین

 • مدرسان : فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
 • برگزار کننده :
دوره
پک پورتفولیو

پک پورتفولیو

 • مدرسان : احسان کازرونی , داوود محمد حسن , علی حبیبیان , فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
 • برگزار کننده :
دوره
ریکولایت

ریکولایت

 • مدرسان : علی حبیبیان
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
 • برگزار کننده :
دوره
Modeling and Fabrication

Modeling and Fabrication

 • مدرسان : پوریا بنی آدم
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۲۷
 • برگزار کننده :
دوره
آموزش راینو

آموزش راینو

 • مدرسان : فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۲۷
 • برگزار کننده :
دوره
بازي [كن]

بازي [كن]

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
آموزش رویت

آموزش رویت

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
 • برگزار کننده :
دوره
(Tool Box (architectural drawing

(Tool Box (architectural drawing

 • مدرسان : سعید حکمت نیا , نیما نیان
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
 • برگزار کننده :
دوره
بازي [گوش]

بازي [گوش]

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
 • برگزار کننده :
دوره
Rapid Prototyping

Rapid Prototyping

 • مدرسان : حسن کریمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
 • برگزار کننده :
دوره
 AV Animation

AV Animation

 • مدرسان : امیر عطا گرجی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
 • برگزار کننده :
دوره
دروره clima|code

دروره clima|code

 • مدرسان : ایمان شیخ انصاری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
 • برگزار کننده :
دوره
دو به دو

دو به دو

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
 • برگزار کننده :
دوره
grasshopper

grasshopper

 • مدرسان : پوریا بنی آدم
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
 • برگزار کننده :
دوره
(XS Mde (making and design

(XS Mde (making and design

 • مدرسان : فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
 • برگزار کننده :
دوره
معماری تکنو علم

معماری تکنو علم

 • مدرسان : ایمان انصاری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
 • برگزار کننده :
دوره
فب کید

فب کید

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
 • برگزار کننده :
دوره
آموزش رویت

آموزش رویت

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
 • برگزار کننده :
دوره
آموزش راینو

آموزش راینو

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
 • برگزار کننده :
دوره
بازی با تعادل

بازی با تعادل

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
 • برگزار کننده :
دوره
تاریخ تئوری ۱

تاریخ تئوری ۱

 • مدرسان : پویان روحی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
 • برگزار کننده :
دوره
الگوی سبز

الگوی سبز

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
 • برگزار کننده :