دوره
ساخت سر پناه

ساخت سر پناه

 • مدرسان : امیر علی زینتی , پویا خزائلی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
 • برگزار کننده :
دوره
بازگشت به تک خانه

بازگشت به تک خانه

 • مدرسان : کاوه مهربانی , میثم دادفرمای
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
 • برگزار کننده :
دوره
عکاسی پایه

عکاسی پایه

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
ورکشاپ DELTA-Z

ورکشاپ DELTA-Z

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
code it

code it

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
عکاسی پایه

عکاسی پایه

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
ARCH(K)INETIC

ARCH(K)INETIC

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
Future Traditions

Future Traditions

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
عکاسی پایه

عکاسی پایه

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
Hetero Sci

Hetero Sci

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
فب ربات کد دو

فب ربات کد دو

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
عکاسی پایه

عکاسی پایه

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :