• 2253
  • 0

روبات و هنرهای دیجیتال یکی از به روز ترین روش های ساخت است. روبات ها می توانند در خدمت معماری، هنر و ساخت قرار بگیرند. آنها می توانند بر روی فرم، هزینه و در نهایت معماری تاثیرگذار باشند. این نشست به بررسی هنرهای دیجیتال می پردازد و نمونه هایی را به عنوان مثال ارائه می دهد.

نظردهی