سلسله نشست های ساختارهای ماسونری

نگاهی به دستاوردها و چالش های این تکنیک در مواجه با مسائل امروز
به نظر می‌آید که در آستانه فصل نوینی هستیم و مسائل امروز دنیا نیز یک معماری نوین را طلب می‌کند. خشکسالی، شکاف طبقاتی که بیش از پیش می‌شود، آلودگی محیط زیست و شاید ورای همه اینها کاهش ملموس کیفیت زندگی از مجموعه عواملی هستند که ما را به تأمل در معماری معاصر و جستجوی راه‌های نوین وا می‌دارد. در سلسله نشست‌های «ساختارهای ماسونری» از دریچه‌ای محدود اما بسیار مهم برای معماری، در جستجوی راه حل‌ها و یا نقاط گم‌شده‌ای هستیم که به معماری در پاسخ به این چالش‌ها معنی بخشد. این دریچه همان دریچه ساختار و مصالح است.
در این روند پنج مسیر اصلی یعنی محیط طبیعی، اجتماع، اقتصاد، پیوند تاریخی و چگونگی طراحی در پاسخی معمارانه به آنها را بررسی می‌کنیم. این بررسی همواره در دو طیف تاریخی و معاصر در نشست‌ها پیش خواهد رفت تا مقایسه و یا پیوند آنها روشن کننده مسیرهای نوینی و یا آشکارکننده نقاط تاریک امروز معماری ما باشد.

نشست-اول

به نظر می‌آید که در آستانه فصل نوینی هستیم و مسائل امروز دنیا نیز یک معماری نوین را طلب می‌کند. خشکسالی، شکاف طبقاتی که بیش از پیش می‌شود، آلودگی محیط زیست و شاید ورای همه اینها کاهش ملموس کیفیت زندگی از مجموعه عواملی هستند که ما را به تأمل در معماری معاصر و جستجوی راه‌های نوین وا می‌دارد. در سلسله نشست‌های «ساختارهای ماسونری» از دریچه‌ای محدود اما بسیار مهم برای معماری، در جستجوی راه حل‌ها و یا نقاط گم‌شده‌ای هستیم که به معماری در پاسخ به این چالش‌ها معنی بخشد. این دریچه همان دریچه ساختار و مصالح است.
در این روند پنج مسیر اصلی یعنی محیط طبیعی، اجتماع، اقتصاد، پیوند تاریخی و چگونگی طراحی در پاسخی معمارانه به آنها را بررسی می‌کنیم. این بررسی همواره در دو طیف تاریخی و معاصر در نشست‌ها پیش خواهد رفت تا مقایسه و یا پیوند آنها روشن کننده مسیرهای نوینی و یا آشکارکننده نقاط تاریک امروز معماری ما باشد.

جلسه اول: اَبَـرخشـت

کیوریتور: پویا خزائلی

سخنران: هومان فضلی

برگزار شده: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

ساعت: ۱۹:۰۰

نشست-دوم

این مستند چالش اولین تلاشها برای بازگشت به معماری با خشت و گِل را به تصویر می‌کشد. فرازو نشیبی که «احسان» از اهالی روستای اِصفهک برای ساخت پاتوقی در بافت قدیم روستا طی می‌کند و در این مسیر از استادکارهای قدیمی اِصفهک و روستاهای اطراف کمک می‌گیرد. همزمان با احسان، «پژوهشکده معماری خاک اصفهک» که در مدرسه قدیمِ بافت فعالیت خود را شروع کرده به دنبال روشی برای اجرای طاق‌های خشتی روستا است تا شاید بتواند از مسیری متفاوت این بازگشت را تسهیل بخشد. به این ترتیب برخورد آکادمیک و سینه به سینه در این فیلم کنار هم قرار می‌گیرند و ترکیب آموزنده‌ای را شکل می‌دهند.

جلسه دوم: ضربیِ اوّل

کیوریتور: پویا خزائلی

برگزار شده: ۱۲ اسفند۱۴۰۱

با حضور شخصیتها و کارگردانِ فیلم «ضربیِ اول»

ساعت: ۱۷:۳۰

نشست-سوم

در سلسله نشست‌های «ساختارهای ماسونری» از دریچه‌ای محدود اما بسیار مهم برای معماری، در جستجوی راه حل‌ها و یا نقاط گم‌شده‌ای هستیم که به معماری در پاسخ به این چالش‌ها معنی بخشد. این دریچه همان دریچه ساختار و مصالح است.

در این روند پنج مسیر اصلی یعنی محیط طبیعی، اجتماع، اقتصاد، پیوند تاریخی و چگونگی طراحی در پاسخی معمارانه به آنها را بررسی می‌کنیم. این بررسی همواره در دو طیف تاریخی و معاصر در نشست‌ها پیش خواهد رفت تا مقایسه و یا پیوند آنها روشن کننده مسیرهای نوینی و یا آشکارکننده نقاط تاریک امروز معماری ما باشد”.

جلسه سوم: دستاوردهای تاریخی و ساخت معاصر با مصالح بنایی

کیوریتور: پویا خزائلی

سخنران: فرامرز پارسی و سجاد رامشت

برگزار شده: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

ساعت: ۱۷:۰۰

نشست-چهارم

به نظر می‌آید که در آستانه فصل نوینی هستیم و مسائل امروز دنیا نیز یک معماری نوین را طلب می‌کند. خشکسالی، شکاف طبقاتی که بیش از پیش می‌شود، آلودگی محیط زیست و شاید ورای همه اینها کاهش ملموس کیفیت زندگی از مجموعه عواملی هستند که ما را به تأمل در معماری معاصر و جستجوی راه‌های نوین وا می‌دارد. در سلسله نشست‌های «ساختارهای ماسونری» از دریچه‌ای محدود اما بسیار مهم برای معماری، در جستجوی راه حل‌ها و یا نقاط گم‌شده‌ای هستیم که به معماری در پاسخ به این چالش‌ها معنی بخشد. این دریچه همان دریچه ساختار و مصالح است.

در این روند پنج مسیر اصلی یعنی محیط طبیعی، اجتماع، اقتصاد، پیوند تاریخی و چگونگی طراحی در پاسخی معمارانه به آنها را بررسی می‌کنیم. این بررسی همواره در دو طیف تاریخی و معاصر در نشست‌ها پیش خواهد رفت تا مقایسه و یا پیوند آنها روشن کننده مسیرهای نوینی و یا آشکارکننده نقاط تاریک امروز معماری ما باشد.

جلسه چهارم: بلوک خاک فشرده CSEN (Compressed Stabilized Earth Block)

سخنران: ستپرم مااینی (Satprem Maiini)

تاریخ برگزاری:  ۲۶ خرداد ۱۴۰۲

ساعت: ۱۷:۳۰

نشست-پنجم

به نظر می‌آید که در آستانه فصل نوینی هستیم و مسائل امروز دنیا نیز یک معماری نوین را طلب می‌کند. خشکسالی، شکاف طبقاتی که بیش از پیش می‌شود، آلودگی محیط زیست و شاید ورای همه اینها کاهش ملموس کیفیت زندگی از مجموعه عواملی هستند که ما را به تأمل در معماری معاصر و جستجوی راه‌های نوین وا می‌دارد. در سلسله نشست‌های «ساختارهای ماسونری» از دریچه‌ای محدود اما بسیار مهم برای معماری، در جستجوی راه حل‌ها و یا نقاط گم‌شده‌ای هستیم که به معماری در پاسخ به این چالش‌ها معنی بخشد. این دریچه همان دریچه ساختار و مصالح است.

در این روند پنج مسیر اصلی یعنی محیط طبیعی، اجتماع، اقتصاد، پیوند تاریخی و چگونگی طراحی در پاسخی معمارانه به آنها را بررسی می‌کنیم. این بررسی همواره در دو طیف تاریخی و معاصر در نشست‌ها پیش خواهد رفت تا مقایسه و یا پیوند آنها روشن کننده مسیرهای نوینی و یا آشکارکننده نقاط تاریک امروز معماری ما باشد.

جلسه پنجم: معماری از نگاه کرفت

کیوریتور: پویا خزائلی

سخنران: یاسمن اسماعیلی

برگزار شده: ۲۳ تیر ۱۴۰۲

ساعت: ۱۸:۰۰

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir