حسین ناظم زاده

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد واحد نور حوزه فعالیت وی در حال حاضر در دفتر شخصی خود مشغول به کار است.

حمیدرضا ناصری

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجو کارشناسی ارشد معماری دانشگاه سوره حوزه فعالیت وی در حال حاضر در KanLan(دفتر معماری کامران حیرتی) مشغول به کار است.

حافظ فیاضی

فارغ التحصیل لیسانس معماری دانشگاه آزاد تبریز حوزه فعالیت

مهرناز زرین حدید

فارغ التحصیل دوره همگرا فارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی معماری دانشگاه آزاد قزوین و دانــش آموختــه‌ی کانــون معمــاران معاصر اســت. حوزه فعالیت او فعالیــت حرفه ای را از ســال 1394 آغــاز کــرد و از ســال 1396 بــه عنــوان طــراح در دفتــر طراحــی مــرز مشــغول بــه فعالیــت است. وی بــه عنــوان طــراح در مقیــاس‌هــای متفاوتــی از طراحــی […]

کامران حیرتی

معمار فــارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی از دانشــکده هــنر و معمــاری دانشــگاه آزاد تهــران مرکــز می باشــد. او در حیــن تحصیــل چندیــن ســال بــا دفتــر معمــاری بهــرام شــیردل و پــس از آن بــا معمــاران حرکــت ســیال همــکاری داشته اســت. وی پــس از اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد، دفتــر معمــاری خــود را در ســال 1380 تاســیس کــرد. او […]

میرمحمد حسینی

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه یادگار امام حوزه فعالیت همکاری در دفتر امید نیکو کار ( ۳پروژه ساخته شده ) همکاری با آرچی کید ، رها اشرفی (اسباب بازی )،حامد بدری احمدی(ماکت) ،فرشاد مهدی زاده(ماکت) ،نشید نبیان (مبلمان شهری). وی در حال حاضر در حوزه معماری و مدیریت ساخت مشغول به کار […]

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir