محسن دهقان

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد مشهد حوزه فعالیت

رفیع دلپاک

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد واحد پرندفارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت

لعیا دادور

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد مشهد حوزه فعالیت سابقه همکاری با دفتر معماری حرکت سیال به مدت یک سال، فعالیت در دفتر معماری هادی تهرانی و همزمان همکاری با آرکی کید. وی در حال حاضر استودیو Dvr را در مشهد تاسیس و در کنار آن با آرکی کیدز در مشهد همکاری دارد.

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir