زیبا نجفی

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشکده فنی دکتر شریعتیفارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت وی در حال حاضر در دفتر پراگماتیکا مشغول به کار است.

علی عابد زاده

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد شوشتر خوزستان حوزه فعالیت

بابـک زیرک

معمار و مدرس دانشگاه کارشناسی ارشد معماری حوزه فعالیت مدیر عامل و بنیان گذار م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور آران‌ (گروه پژوهش معماری اقلیمی ایران)

راضیه زیر راهی

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوی ارشد معماری علم و صنعت حوزه فعالیت همکاری با دفتر هومن طالبی/ مرز به مدت ده ماه.

مهرناز زرین حدید

فارغ التحصیل دوره همگرا فارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی معماری دانشگاه آزاد قزوین و دانــش آموختــه‌ی کانــون معمــاران معاصر اســت. حوزه فعالیت او فعالیــت حرفه ای را از ســال 1394 آغــاز کــرد و از ســال 1396 بــه عنــوان طــراح در دفتــر طراحــی مــرز مشــغول بــه فعالیــت است. وی بــه عنــوان طــراح در مقیــاس‌هــای متفاوتــی از طراحــی […]

امین زرگر

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد تهران شمال حوزه فعالیت همکاری با دفتر دیگر به مدت سه سال

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir