صبا میرحسینی

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوى كارشناسى معمارى دانشگاه آزاد تهران غرب حوزه فعالیت Grey & Ivy Archi[KID]

صبا عماری

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد قزوین حوزه فعالیت

صدف علیخانی

فارغ التحصیل فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران مركز حوزه فعالیت

سهراب صمصام

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری از دانشگاه آزاد تهران جنوب حوزه فعالیت لیسانس معماری از دانشگاه آزاد تهران جنوب

علی صفری

فارغ التحصیل دوره همگرا فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت

نیلوفر صفایی

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران حوزه فعالیت لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران

سجاد صبور

معمار فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت

مریم صحت

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معماری دانشگاه شهید بهشتی حوزه فعالیت KanLan(دفتر معماری کامران حیرتی) و وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

ندا صادقی

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات حوزه فعالیت وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir