فاطمه غمیلویی

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس مهندسی معماری دانشگاه آزاد تهران مركز حوزه فعالیت

نوید غفوری

فارغ التحصیل دوره همگرا کارشناسی معماری دانشگاه آزاد مشهد حوزه فعالیت

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir