فربد یمنی

فارغ التحصیل دوره همگرا فارغ التحصیــل معمــاری کانــون معمــاران معاصــر و دانشــجو‌ی مقطــع کارشناســی ارشــد اســت. او فعالیــت حرفه ای را از ســال 1395 بــا کار در دفتــر کامــران حیرتــی و فرشـــاد مهـــدی زاده آغــاز کــرد. وی تــا بــه امــروز در مســابقـــات متعــدد موفــق بــه کســب رتبــه شده اســت کــه از میــان آن هــا می […]

فیروزه یزدی پور

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران حوزه فعالیت مدیر پروژه و ناظر در شرکت کومان

فرزاد نقیب زاده

مدرس فرزاد نقیب‌زاده تا مقطع کارشناسی در رشته مکانیک شاخه طراحی جامدات در دانشگاه آزاد قزوین QIAU تحصیل کرده و به مدت 7 سال در مرکز تحقیقات مکاترونیک MRL و مرکز تحقیقات خودرو پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد قزوین به کسب تجربه در حوزه دیزاین و پروسه‌های ساخت قطعات و محصولات مرتبط با صنعت […]

فرشاد نصیری

پس از گذراندن دوره‌ی کارشناسی در دانشگاه پرند، از اولین دوره‌ی مدرسه‌ی کانون معماران با کسب Certificate of excellecne فارغ التحصیل شد. او هم اکنون در حال سپری کردن دوره‌ی کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه علوم و تحقیقات است. حوزه فعالیت فرشاد نصیری طراح و پژوهشگر معماری، فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 96 در […]

فرشاد مهدی زاده

معمار فــارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی از دانشــگاه آزاد اصفهــانکارشناســی ارشــد از مدرســه عالــی معمــاری کاتاولنیــا IAAC در بارســلونا اســپانیا است. حوزه فعالیت او در این مدت بــه فعالیت هــای آکادمیــک و تحقیقــات خــود در زمینــه‌ی ســاختار از طریــق تدریــس در ورکشــاپ ها و دانشــگاه‌های مختلــف از جملــه کاســتاریکا در آمریــکای مرکــزی، رومانــی و اخیــرا دانشــکده […]

فرناز منظور

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری از دانشگاه آزاد تهران مرکز حوزه فعالیت تاسیس استودیوی سوآپ “swapoffice” در تهران همراه با مهدی طاهری

فراز مشهور

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معماری دانشگاه هنر پارس حوزه فعالیت همکاری با مجموعه سراسر 

میثم فیضی

معمار فارغ التحصیل کاردانی از دانشگاه مفتح همدانکارشناسی از دانشگاه آزاد همدانکارشناسی ارشد از دانشگاه سراسری کردستانفارغ التحصیل دوره اول استودیوهای همگرا حوزه فعالیت جناب آقای میثم فیضی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و کانون معماران معاصر با کسب Certificate of Excellence است که فعالیــت حرفــه ای را از ســال 1396 به عــنوان طـــراح و […]

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir