مهدی وثوقی نیا

عکاس عکاسهنرگردان ۸ نمایشگاهداور جشنواره داخلی عکاسیمدرس دانشکده هنرهای زیبابرگزاریکننده بیش از ۴۰ کارگاه تخصصی در زمینه عکاسی مستندفارغ التحصیل کارشناسی رشته عکاسی از دانشگاه آزاد هنر و معماری تهران حوزه فعالیت بیوگرافی و حوزه فعالیت مهندس مهدی وثوق نیاآقای مهدی وثوق نیا متولد 22 شهریور ۱۳۵۰، شهر قزوین، ایرانعکاسی را از سال 67 از […]

مهدی وثوق نیا

منتقد و کیوریتور رویداد همفیلمبینی مهدي وثوق‌نيا عکاس مستند و فارغ التحصيل کارشناسی رشته عكاسی از دانشگاه آزاد هنر و معماری تهران است. وی طی سال‌های 1370 تا 1382جوايز زيادی در زمينه عكاسی مستند از چندين جشنواره از آن خود كرد. او در نمايشگاه هاى متعددى در داخل و خارج از ايران شركت داشته كه […]

مرضیه نوروزی

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه معماری و هنر پارسفارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت وی در حال حاضر در دفتر پراگماتیکا مشغول به کار است.

صبا میرحسینی

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوى كارشناسى معمارى دانشگاه آزاد تهران غرب حوزه فعالیت Grey & Ivy Archi[KID]

یاسر موسی پور

معمار دانــش آموختــه دکتــری معمــاری از دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت. حوزه فعالیت ســخنرانی های متعــدد در حــوزه هنــر و معمــاری در خانــه هنرمنــدان، دانشــگاه هنــر، پردیــس هنرهــای زیبــا و گفتگــو بــا رادیــو فرهنــگ و برنامــه نقطــه از شــبکه چهــار ســیما، بخشــی از ســابقه حضــور او در فضــای نظــری معمــاری ایــران اســت.«معمــاری و امــر سیاســی» در […]

احسان موهبت

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه گلستان (گرگان) حوزه فعالیت وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir