فربد یمنی

فارغ التحصیل دوره همگرا فارغ التحصیــل معمــاری کانــون معمــاران معاصــر و دانشــجو‌ی مقطــع کارشناســی ارشــد اســت. او فعالیــت حرفه ای را از ســال 1395 بــا کار در دفتــر کامــران حیرتــی و فرشـــاد مهـــدی زاده آغــاز کــرد. وی تــا بــه امــروز در مســابقـــات متعــدد موفــق بــه کســب رتبــه شده اســت کــه از میــان آن هــا می […]

فیروزه یزدی پور

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران حوزه فعالیت مدیر پروژه و ناظر در شرکت کومان

نیلوفر یادگاری

فارغ التحصیل دوره همگرا حوزه فعالیت وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

یاسر موسی پور

معمار دانــش آموختــه دکتــری معمــاری از دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت. حوزه فعالیت ســخنرانی های متعــدد در حــوزه هنــر و معمــاری در خانــه هنرمنــدان، دانشــگاه هنــر، پردیــس هنرهــای زیبــا و گفتگــو بــا رادیــو فرهنــگ و برنامــه نقطــه از شــبکه چهــار ســیما، بخشــی از ســابقه حضــور او در فضــای نظــری معمــاری ایــران اســت.«معمــاری و امــر سیاســی» در […]

یاسمن ستایش

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معماری دانشگاه سراسری شیراز حوزه فعالیت وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir