معمار و سردبیر اتوود

دارای مدرک کارشناسی خود را در رشته عمران و از دانشکاه ازاد واحد یاسوج (1381) و مدرک کارشناسی ارشدش را در رشته شهرسازی و از دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی(1385).
نظریه و تعاملش با حوزه عمومی مبتنی بر ادراک این دو مفهوم از سیاست، محورهای مطالعاتی او را شکل داده اند، او که پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدش را با تمرکز بر مواجه زنان و محیط مصنوع به رشته تحریر درآورده است، از ره گذر محور پیش امده نظریه های توسعه، نظریه های طراحی و علی الخصوص نظریه معماری را از نمایی نزدیک و با تمرکز بر محدودیت های به ذاتشان در مواجه با فهم از پایداری و تحت شمول انقطاع های تاریخ نگارانه پی می گیرد و در این راستا مقالاتی را در مجلات تخصصی به چاپ رسانده و یا در کنفرانس ها ارائه کرده است، نگاه راهبردی وی به حوزه عمومی و سیاست در کنار سوظن اش به اکادمیِ ایرانی موجب گردیده است بخش در خوری از تجربیات نوشتاری اش را به روزنامه ها منتقل نماید.

حوزه فعالیت

وی هم اکنون ضمن همکاری با گروه معماری و جغرافیای دانشگاه ازاد واحد مرودشت به تدریس دروسی مانند مبانی نظری معماری، مقدمه ایی بر تاریخ معماری، توسعه فیزیکی، برنامه ریزی سبز، اصول و مبانی شهرسازی و مطالعات توسعه روستایی مشغول است.

چهار گفتار در نسبت معماری و زمینه

آرش نصیری، آرش بصیرت، علیرضا تغابنی، ایمان رئیسی

آرش بصیرت

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir