معمار

فارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی ارشــد اســت.
او از ســال 1393 بــه عنــوان طــراح ارشــد در دفتــر دیگــر فعالیــت میــکند.

حوزه فعالیت

ابراهیم روستایی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir