فارغ التحصیل دوره همگرا

فارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی ارشــد و کانــون معمــاران معاصــر اســت. وی فعالیت حرفــه‌ای را از ســال 1397 آغــاز کــرد.

حوزه فعالیت

در حــال حاضــر بــه عنــوان طــراح ارشــد در دفـــتر دیگر فعالـــیت مـــیکنــد.

الناز خرقانی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir