معمار و مدرس دانشگاه

کارشناسی ارشد معماری

حوزه فعالیت

مدیر عامل و بنیان گذار م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور آران‌ (گروه پژوهش معماری اقلیمی ایران)

بابـک زیرک

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir