فارغ التحصیل دوره همگرا

کارشناسی معمــاری دانشـگاه گیلان
دانــش آموختـه‌ی کانون معماران معاصر
دانشـجوی مقطـع کارشناسـی ارشـد

حوزه فعالیت

او فــعالیــت حــرفــه‌ای را از ســال 1399 با تــاسـیـس اسـتـودیـو معـمـاری لایـه‌هــا آغــاز کــرد.
وی تا به امــروز در مـســابقات مـتـعدد مــوفق بـه کـســب رتـبـه شـده اســت که می‌تــوان به، کــانـدیـد مـســابـقه‌ی 2A 2018، فـیـنالـیـست مســابـقه‌ی Detroit waterfront tower، بــرنـده‌ی مسـابـقـه‌ی Iconic Award در سـال 2020 اشـاره کـرد.

شایان ادهم

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir