فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد واحد پرند

حوزه فعالیت

همکاری با دفتر معماری بنسار

شفق کیا

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir