فارغ التحصیل دوره همگرا

فارغ التحصیــل معمــاری کانــون معمــاران معاصــر و دانشــجو‌ی مقطــع کارشناســی ارشــد اســت. او فعالیــت حرفه ای را از ســال 1395 بــا کار در دفتــر کامــران حیرتــی و فرشـــاد مهـــدی زاده آغــاز کــرد. وی تــا بــه امــروز در مســابقـــات متعــدد موفــق بــه کســب رتبــه شده اســت کــه از میــان آن هــا می تــوان بــه کاروانســرای ابوظبــی (فینالیســت مســابقه منطقــه محافظــت شــده کویــر ابوظبــی) و خانــه الحاقــی راه یافتــه بــه نیمــه نهایـی جایــزه معمــار 98 ) اشــاره کــرد

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

فربد یمنی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir