معمار

فــارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی از دانشــگاه آزاد اصفهــان
کارشناســی ارشــد از مدرســه عالــی معمــاری کاتاولنیــا IAAC در بارســلونا اســپانیا است.

حوزه فعالیت

او در این مدت بــه فعالیت هــای آکادمیــک و تحقیقــات خــود در زمینــه‌ی ســاختار از طریــق تدریــس در ورکشــاپ ها و دانشــگاه‌های مختلــف از جملــه کاســتاریکا در آمریــکای مرکــزی، رومانــی و اخیــرا دانشــکده معمــاری دانشــگاه ملبــورن اشــاره کــرد. از پروژه‌هــای او میتوان به ســاختمان اداری – تجــاری ترمه و بــرج فرمانیــه برنــده جایــزه آرکیتایــرز آمریــکا در دو ســال پیاپــی (2016 و2017 ) و شــهر رویاهــای اصفهان برنده فســتیوال جهانــی معمــاری ( WAF ) اشــاره کــرد.

فرشاد مهدی زاده

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir