فارغ التحصیل دوره همگرا

فارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی معماری دانشگاه آزاد قزوین و دانــش آموختــه‌ی کانــون معمــاران معاصر اســت.

حوزه فعالیت

او فعالیــت حرفه ای را از ســال 1394 آغــاز کــرد و از ســال 1396 بــه عنــوان طــراح در دفتــر طراحــی مــرز مشــغول بــه فعالیــت است. وی بــه عنــوان طــراح در مقیــاس‌هــای متفاوتــی از طراحــی مبلمــان تــا مســتر پــلان حضــور داشــته اســت. او همچنیــن در زمینه‌ی آمــوزش ســابقه همــکاری بــا آرکــی کیــد و تجربــه ی ترجمه‌ی کتــاب بــرای کــودکان بــا همراهــی پویــان روحــی را داراســت.

مهرناز زرین حدید

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir